Dziecko w Białymstoku

Zgodnie z oczekiwaniami zainteresowanie programemRodzina 500 plus” jest bardzo duże.  Tysiące polskich rodzin otrzymało już wsparcie finansowe na wychowywanie dzieci dzięki projektowi który ruszył 1 kwietnia 2016 r. Zgodnie z ustawą o pomocy państwa o wychowaniu dzieci, wsparcie finansowe mogą ubiegać się rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18-nastego roku życia.

Komu należy się świadczenie 500 plus?

Z programu Rodzina 500 plus skorzystać mogą rodzice, opiekunowie prawni oraz faktyczni do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Jednakże świadczenie to nie będzie przysługiwać dziecku w przypadku gdy wstąpi ono w związek małżeński, urodzi własne dziecko lub gdy przysługuje mu już świadczenie rodzinne za granicą. Zgodnie z projektem rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci może otrzymać 500 zł netto na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych kryterium do spełnienia. Natomiast rodziny, których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę, również mogą ubiegać się o wsparcie na pierwsze i jedyne dziecko. W przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego dochód ten jest wyższy i wynosi 1200 zł netto.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

 1. Kserokopie skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka

 2. Kserokopie dowodu osobistego wnioskodawcy

 3. Zaświadczenie o nauce dziecka powyżej 16 raku życia

Ponadto należy mieć do wglądu oryginały dokumentów.

Kiedy i gdzie można złożyć wniosek?

Obecnie wnioski o świadczenie z programu rodzina 500 plus można składać przez cały rok. Pierwsza tura składania wniosków ruszyła już 1 kwietnia 2016 r. Złożenie wniosku do 30.06.16 gwarantowało zwrot świadczeń za trzy poprzednie miesiące. Z kolei wnioski składane już po 1 lipca uprawniają do otrzymania świadczenia od miesiąca, w którym dany wniosek wpłynął do urzędu. Pozytywnie rozpatrzony wniosek przez urzędnika obowiązuje przez cały rok. W Białymstoku wniosek można złożyć:

1. Osobiście w wyznaczonych punktach:

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPR przy ul. Klepackiej 18

 2. W Urzędzie Miejskim:

  – w Departamencie Obsługi Mieszkańców przy ul. J.K. Branickiego 3/5

  – w Departamencie Spraw Społecznych przy ul. gen. J. Bema 60/1

2. Przez internet:

Wniosek można złożyć za pomocą bankowości elektronicznej, przy czym musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym. Ponadto wnioski można składać za pomocą jednej z poniższych stron internetowych:

 1. www.epuap.gov.pl

 2. www.empatia.mpips.gov.pl

 3. www.pue.zus.pl

3. Za pomocą poczty Polskiej:

Wniosek wraz z dokumentami należy wysłać listem poleconym z dopiskiem „Wniosek 500+” na poniższy adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku ul. Klepacka 18

Dodatkowe informacje dotyczące programu Rodzina 500 plus można uzyskać pod numerem telefonu: 85748 98 59, na stronie internetowej: www.mopr.bialystok.pl oraz u wybranej osoby pracującej jako księgowa Białystok.

500+ a statystyki w Białymstoku?

W Białymstoku przez pierwsze dwa miesiące złożono ponad 15 tys. wniosków. Większość osób w tym regionie zdecydowała się na złożenie wniosku osobiście. Rekordowe wpłaty w tym mieście otrzymało 5 rodzin na sześcioro dzieci. Ponadto do MOPR wpłynął również wniosek od rodziny, która wystąpiła o wsparcie finansowe na dziewięcioro dzieci.

Przyrost naturalny w latach 1995-2014 w Białymstoku

Przyrost naturalny Białystok

Wykres przedstawia przyrost naturalny w Białymstoku w latach 1995 – 2014. Jak wynika z wykresu przyrost naturalny w tym mieście utrzymuje się na stałym poziomie. Być może za kilka lat, dzięki programowi 500 plus przyrost naturalny w Białymstoku znacznie się zwiększy.