500 plus dziewczynka

Program wprowadzony przez polski rząd ma przyczynić się do wzrostu liczby urodzeń dzieci w Polsce. „Rodzina 500 plus”, to program mający wspomóc polskie rodziny w codziennym życiu.

Dla kogo program 500+ w Gdyni?

Świadczenie pieniężne będzie przysługiwało zarówno rodzicom biologicznym dziecka, opiekunom prawnym jak i opiekunom faktycznym dziecka. Dlatego w sytuacji gdy rodzice będą po rozwodzie, pieniądze otrzyma ten z rodziców, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. W sytuacji sprawowania opieki naprzemiennie, każdy z rodziców będzie mógł otrzymać wspomniany zasiłek, z tym że będzie on dzielony między nich proporcjonalnie do ilości dni sprawowania opieki nad dzieckiem.

Nasuwa się pytanie, co z rodzinami które wychowują tylko jedno dziecko? Czy im również będzie przysługiwał dodatek? Zgodnie z ustawą, rodzice wychowujący jedno dziecko, będą mogli ubiegać się o otrzymanie 500 zł w sytuacji, gdy ich dochód w przeliczeniu na jednego członka w rodzinie nie przekroczy 800 zł netto. Jeśli w rodzinie występuje dziecko niepełnosprawne, dochód na 1 osobę nie może przekroczyć 1200 zł netto. Do dochodów wlicza się się dzieci do momentu ukończenia przez nich 25 roku życia, pod warunkiem że mieszkają z rodzicami i kształcą się.

O otrzymanie 500 zł nie mogą ubiegać się rodziny, jeśli którykolwiek z rodziców pracuje za granicą i tam pobiera świadczenie rodzinne.

Kwota 500 zł jest zwolniona z opodatkowania, w związku z czym rodzice otrzymają całą sumę do „ręki” i nie da zarobku osobom pracującym jako księgowa Gdynia.

Kiedy można złożyć wnioski w Gdyni?

Nabór wniosków rozpoczął się wraz z dniem 01.04.2016 roku i pierwsza tura potrwa do 30.09.2017r. Osoby, które zdążyły złożyć wnioski do 01.07.2016r, otrzymały wyrównanie za 3 poprzednie miesiące, a więc od kwietnia do czerwca. W następnych miesiącach pieniądze będą wypłacane od miesiąca, w którym został złożony wniosek. W przyszłym roku na złożenie wniosków rodzice będą mieli czas od 01.10.2017r do 30.09.2018r.

Oczywiście do programu można przystąpić w dowolnym momencie składając w odpowiedniej placówce wniosek.

Gdzie składać wnioski w Gdyni?

Od 01.04.2016r. rodzice, którzy mogą ubiegać się o świadczenie w ramach programu „500+” mogą składać wnioski w:

  • w Urzędzie Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24 (sala 206, II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:30 do 15:30

Dodatkowo wnioski można przesyłać za pośrednictwem Poczty Polskiej, lub drogą elektroniczną przy pomocy:

  • Platformy Usług Elektronicznych-PUE,

  • Platformy Informacyjno-Usługowej CSIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej tj. emp@tii,

  • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

  • banków: Alior Bank SA, Bank BPH SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank Ochrony Środowiska, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Bank Zachodni WBK SA, FM Bank PBP SA (Smart Bank), ING Bank Śląski SA, mBank SA, PKO Bank Polski SA, Raiffeisen Bank Polska SA, SGB-Bank SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Getin Noble Bank SA, Deutsche Bank SA, Credit Agricole Bank Polska.

Niezbędnych informacji można uzyskac dzwoniąc pod numer telefonu 58 66 88 589 od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00 lub pisząc na adres e-mail: wydz.spraw_spolecznych@gdynia.pl

Ile rodzin skorzysta z Programu 500+ w Gdyni?

Z danych uzyskanych z Urzędu Miasta w Gdyni, szacowana liczba rodzin, która może ubiegać się o wsparcie programem wynosi 12 312, w tym 15 670 dzieci. Od początku funkcjonowania programu wpłynęło 14 875 wniosków, w tym 6658 w formie elektronicznej a 8217 w formie papierowej. Urząd wydał 13 432 decyzji przyznających świadczenie i 336 decyzji odmownych.

W ramach „Programu 500 plus” wypłacono już świadczenia na łączną kwotę 50 919 242 zł. Największa kwota wypłacona rodzinie w ramach programu wynosi 3000 zł miesięcznie ( czyli na 6 dzieci).

Przyrost naturalny w latach 1995-2014 w Gdyni

Przyrost Gdynia

Jak widać na wykresie, liczba urodzeń w Gdyni w ostatnich latach nieznacznie, ale spadała. Należy więc mieć nadzieję, że działający „Program 500plus”, przyczyni się do odwrócenia tej tendencji i przyrost naturalny zacznie wzrastać.