Dziewczynka Kalisz

Programowy projekt wprowadzony przez polski rząd pod nazwą „Program Rodzina 500 plus” ma w swym założeniu wspomóc polskie rodziny w wychowaniu dzieci. Dlatego każda polska rodzina z co najmniej dwójką dzieci otrzyma comiesięczne wsparcie w postaci 500 zł na dziecko.

Dla kogo przeznaczone są pieniądze z „Programu 500 plus” w Kaliszu?

500 zł przysługuje na dziecko własne, dziecko małżonka jak również dziecko zaadoptowane lub będące pod opieką prawną opiekunów do momentu osiągnięcia przez niego pełnoletności. Świadczenie będą pobierali rodzice (w przypadku rozwodu rodzic), który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Także opiekunowie prawni wychowujący dzieci mogą ubiegać się o dodatek. Obcokrajowcy po spełnieniu określonych warunków, m.in. po udowodnieniu, że nie pobierają tego typu zasiłku w swoim kraju, będą mogli ubiegać się otrzymanie świadczenia.

Co z osobami które posiadają jedno dziecko? Otóż, w sytuacji gdy dochód rodziny nie przekracza miesięcznie 800 zł netto na jednego członka w rodzinie, rodzina może ubiegać się o otrzymanie 500 zł. W przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, dochód uprawniający do otrzymania pieniędzy nie może przekroczyć 1200 zł netto na 1 osobę.

Kwota 500 zł jest zwolniona z podatku więc księgowa Kalisz nie będzie mogła wzbogacić się w tej kwestii.

Pieniądze otrzymane z „Programu 500 plus” nie wliczają się do dochodu, więc każda z rodzin może ubiegać się o dodatek mieszkaniowy lub świadczenia rodzinne jeśli jej przysługują.

Terminy składania wniosków w Kaliszu

Pierwsze wnioski o 500 zł można składać już od 01.04.2016 roku do 30.09.2017 roku. Złożenie druku w terminie do 30.06.2016 roku, uprawnało do uzyskania świadczenia za 3 poprzednie miesiące a więc od 1 kwietnia. Od 1 lipca pieniądze będą przyznawane od miesiąca w którym wpłynął wniosek (dokumenty muszą być wypełnione prawidłowo). Kolejny okres przyznawania zasiłku rozpocznie się 1.10.2017 r. a zakończy 30.09.2018 r. Warto pamiętać, że w momencie jakichkolwiek zmian w sytuacji rodzinnej (np. urodzenie dziecka) wnioski można składać we właściwej placówce przez cały okres trwania programu 500 plus.

Jak i gdzie składać wnioski w Kaliszu?

Miejsca składania wniosków w Kaliszu:

  • MOPS ul Obywatelska 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30-15:30,
  • Dział Pomocy Środowiskowej, ul. Graniczna 1, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30-15:30,
  • za pośrednictwem tradycyjnej poczty,
  • przez internet. E-wniosek można złożyć za pośrednictwem portalu empatia.mrpips.gov.pl,
  • za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.pue.zus.pl),
  • za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Wszelkie pytania można kierować też na adres mops.kalisz@wp.pl

Ilu rodzinom pomoże Kalisz?

Zgodnie z danymi przesłanymi przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu w Kaliszu 8 322 dzieci jest uprawnionych do skorzystania z „Programu Rodzina 500 plus”. Mieszkańcy Kalisza złożyli 6 551 wniosków. Wydano 6 581 decyzji. W Kaliszu w ramach programu wypłacono 27 275 371 zł.

 

Przyrost naturalny w latach 1995-2014 w Kaliszu

Przyrost Kalisz

Wykres przedstawia jak kształtował się przyrost naturalny w Kaliszu w latach 1995-2014.Jak widać, w ostatnich latach liczba urodzeń w Kaliszu nieznacznie, ale malała. Trzeba mieć nadzieję, że „Program 500 plus” odwróci te niekorzystną tendencję i liczba urodzeń zacznie wzrastać.