Dzieci Olsztyn

Zasady oraz warunki otrzymania dotacji w postaci 500 zł zostały uregulowane w Ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Jej celem jest pokrycie części wydatków, które rodzice muszą ponieść w związku z wychowaniem swoich dzieci. Programowi zaufało wielu rodziców i stanowi on znaczącą pomoc w codziennym życiu.

Komu przysługuje świadczenie 500+

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł przysługuje na każde drugie i kolejne dziecko. Co w związku z tym, z osobami mającymi tylko jedną pociechę? Otóż, w przypadku rodzin wielodzietnych nie ma znaczenia kryterium dochodowe. W momencie posiadania jednego dziecka istotne znaczenie będzie miała wielkość osiąganych dochodów. Jeżeli nie przekroczą one 800 zł netto na 1 osobę w rodzinie, zasiłek otrzyma także pierwsze dziecko nawet jeśli jest jedynakiem. Przy dzieciach niepełnosprawnych dochód uprawniający do otrzymania zasiłku został podwyższony do kwoty 1200 zł.

Zasiłek będzie wypłacany od dnia urodzenia dziecka do momentu osiągnięcia przez niego pełnoletności.

Aby otrzymać 500 zł nie ma znaczenia status cywilny rodziców. Rodzicom samotnie wychowującym dzieci lub pozostających w nieformalnych związkach także przysługuje prawo ubiegania się o zasiłek na takich samych zasadach co małżeństwom.

Należy pamiętać że jeśli pobiera się podobnego typu świadczenie poza granicami Polski, nie można ubiegać się o ten dodatek w Polsce.

Przyznawane 500zł jest nieopodatkowane, w związku z tym program nie przyniesie dodatkowych korzyści dla osób pracujących jako księgowa Olsztyn.

Terminy składania wniosków?

Program wystartował z dniem 01.04.2016r. Od tego momentu można składać wnioski. Osoby które zdążyły zrobić to do 01.07. otrzymały wyrównanie od kwietnia. Obecnie pieniądze będą wypłacane od miesiąca w którym złożono wniosek. Świadczenie będzie przyznawane na okres jednego roku. Pierwszy okres trwa do 30.09.2017 r. Po tym czasie należy złożyć kolejny wniosek który będzie obowiązywał przez kolejny rok.

Miejsce składania wniosków w Olsztynie

W Olsztynie wnioski o 500 zł można składać w następujących punktach:

  • ul. Cicha 1A Główna Siedziba Programu 500+,

  • Al. M. J. Piłsudskiego 61A – Centrum Informacji i Koordynacji.

Jednostki czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Dodatkowo wnioski można przesłać pocztą tradycyjna lub składać za pośrednictwem internetu. Wykorzystując w tym celu portal emp@tia, platformę ePUAP lub zaufany profil PUE ZUS.

500+ a statystyki w Olsztynie

W Olsztynie uprawnionych do skorzystania z Programu „Rodzina 500 plus” jest ok. 13 tys. dzieci. Zgodnie z informacjami przesłanymi z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, do września 2016 roku zostało złożonych około 10 482 wniosków i wydano 9 737 decyzji. Na realizację świadczeń wychowawczych w 2016r. zaplanowano kwotę 55 110 992 zł, natomiast do tej pory wypłacono już 40 094 561 zł. Najwyższa kwota miesięczna,  wypłacana przez MOPS  w Olsztynie z tyt. świadczenia wychowawczego wyniosła 4 000 zł. na 8 dzieci.

Przyrost naturalny w latach 1995-2014 w Olsztynie

Przyrost naturalny Olsztyn

Jak widać z załączonego wykresu w ciągu ostatnich lat liczba urodzeń w Olsztynie malała. W ostatnim roku zauważalny jest niewielki wzrost urodzeń i przyrostu naturalnego. Trzeba mieć nadzieję, że ta tendencja się utrzyma i że dzięki programowi 500+ będzie nadal wzrastać.