Dziewczynka Wrocław

 Od 1 kwietnia 2016 polskie rodziny mogą ubiegać się o otrzymanie comiesięcznego wsparcia finansowego od państwa. Program ma na celu zmniejszenie ubóstwa wśród rodzin wielodzietnych oraz wzrost urodzeń dzieci w Polsce.

Kto otrzyma 500+ we Wrocławiu?

Zgodnie z ustawą, wypłatę świadczenia w wysokości 500 zł netto otrzymają rodzice na każde 2 i kolejne dziecko w rodzinie bez względu na wysokość osiąganych przez nich dochodów. Świadczenie to będzie można pobierać do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Z kolei 500 zł na 1 dziecko uzyskają jedynie rodzice, których dochód w przeliczeniu na 1 członka w rodzinie nie przekracza 800 zł netto. W sytuacji dziecka niepełnosprawnego dochód obligujący do otrzymania pieniędzy z tego tytułu wzrasta do kwoty 1200 zł netto na 1 osobę.

Świadczenie przysługuje rodzicom dzieci, opiekunom prawnym oraz opiekunom faktycznie sprawującym opiekę nad dziećmi. Takie samo prawo przysługuje matkom lub ojcom samotnie wychowującym dzieci z powodu rozwodu lub z innej przyczyny. W sytuacji, gdy dzieckiem opiekują się rodzice naprzemiennie, każdy z rodziców może złożyć wniosek o 500 zł. W takim przypadku powyższa kwota będzie wypłacana proporcjonalnie do ilości dni, w których jest sprawowana opieka. Dzieci pochodzące z adopcji również są objęte tym programem tak jak dzieci biologiczne. Do dochodu uprawniającego do otrzymania świadczenia nie wlicza się zasiłków socjalnych, gdyż nie są one traktowane jako dochód. Obcokrajowcy jeśli nie pobierają zasiłku w w ojczystym kraju, także mogą składać wnioski. Przyznawane pieniądze są nieopodatkowane, dzięki czemu program ten nie przyniesie dodatkowych korzyści dla osób pracujących jako księgowa Wrocław.

Kiedy można złożyć wniosek we Wrocławiu?

Osoby pragnące dostać pieniądze mogą od 1.04. 2016 roku składać wnioski w odpowiednim dla swojego miejsca zamieszkania Urzędzie Miasta lub w Urzędzie Gminy. Pierwsza transza ma zostać wypłacona do 30.06. bieżącego roku. Pierwszy okres składania wniosków trwa wyjątkowo od 1.04 do 30.09.2017 r. Kolejny okres będzie trwał od 1.10 do 30.09. następnego roku. Aktualnie wnioski można składać na bieżąco, pamiętając, że wypłata nastąpi od miesiąca złożenia druku.

Gdzie we Wrocławiu składać wnioski?

We Wrocławiu w celu usprawnienia składania wniosków 500+ uruchomiono kilka punktów znajdujących się na rożnych ulicach w mieście.

Wnioski można składać w stałych punktach mieszczących się na:

  • ul. Strzegomska 6 (siedziba MOPS, parter) – godz. 7.30 – 15.30
  • ul. Hubska 30/32 (siedziba MOPS, BOK) – godz. 7.30 – 20.00
  • Namysłowska 8 (Centrum Biznesu Grafit, siedziba 500+) – godz. 7.30 – 20.00

Wnioski można wysłać także za pośrednictwem internetu korzystając z portalu Emp@tia, PUE ZUS jak również przez niektóre portale bankowe.Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres 500plus@mops.wroclaw.pl.

Statystyki we Wrocławiu.

Od 01.04.2016r. do 31.08.2016r.we Wrocławiu zostało złożonych 34 267 wniosków. Wydano 31 922 decyzje. Do otrzymania świadczenia z „Programu 500 plus” kwalifikuje się 143 991 rodzin. Na wypłatę świadczeń w 2016 r. Wrocław otrzymał138 707 403 zł. Do końca sierpnia rodzinom wypłacono 90 880 856 zł.Dane pochodzą z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przyrost naturalny w latach 1995-2014 we Wrocławiu

Przyrost naturalny Wrocław

Jak wynika z przedstawionego wykresu liczba urodzeń w ostatnich latach jest na podobnym poziomie. Od 2014 roku widać nieznaczny wzrost urodzeń. Liczymy, że „Program 500+” spowoduje tendencją wzrostową.